Thứ Hai, 24 tháng 7, 2017

$ w username - kiểm tra người dùng đăng nhập

w [options] [username]

Giới thiệu: 

Ngoài những công cụ quản lý Linux, bạn có thể sử dụng lệnh w để kiểm tra những người dùng nào đã thực hiên đăng nhập vào hệ thống và những gì họ đã thực hiện. Lệnh này sẽ hiển thị thời gian hiện tại, thời gian hệ thống đã vận hành, lượng người dùng đã đăng nhập. Lệnh này rất hữu dụng với những Admin hệ thống muốn sử dụng thông tin tải trung bình để hoạch định dung lượng.

Cú pháp:

[[mcode]]$ w [options] [username][[ecode]]

Các tham số tùy chọn (option):

[[scode]]-h[[escode]] [[scode]]--no-header[[escode]]: không hiểu thị header
[[scode]]-u[[escode]], [[scode]]--no-current[[escode]]: bỏ qua không liệt kê người dùng hiện tại.
[[scode]]-s[[escode]], [[scode]]--short[[escode]]: xuất ra kiểu ngắn gọn 
[[scode]]-f[[escode]], [[scode]]--from[[escode]]: hiển thị hostname 
[[scode]]-o[[escode]], [[scode]]--old-style[[escode]]: xuất ra kiểu cũ 
[[scode]]-i[[escode]], [[scode]]--ip-addr[[escode]]:
[[escode]]--help[[escode]]: hiển thị trợ giúp
[[scode]]-V[[escode]], [[scode]]--version[[escode]]: hiển thị phiên bản

Ví dụ: 

[[scode]]username[[escode]] là "phat" thì câu lệnh sẽ là: [[scode]]$ w phat[[escode]]
Ví dụ sử dụng lệnh $ w

Thông số đầu ra:

17:12:24 là thời gian hiện tại.
up 6:02 là thời gian vận hành của hệ thống
1 user - số lượng user đang đăng nhập

Thông tin dưới bảng:

USER - tên người dùng 
[email protected] - thời gian lúc bắt đầu đăng nhập 
IDLE - thời gian hoạt động

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thông tin

Tự Học Linux là blog hướng dẫn người dùng sử dụng các hệ điều hành mã nguồn mở nhân Linux. Blog gồm các bài viết hướng dẫn sử dụng, thủ thuật cũng như sửa lỗi gặp phải trong quá trình sử dụng. Bài viết có thể được dịch hoặc tham khảo từ nhiều nguồn (xem cuối bài viết), vui lòng dẫn nguồn Tự Học Linux nếu bạn phát hành lại bài viết của Blog. Cảm ơn các bạn đọc đã ủng hộ!

Người đóng góp cho blog